Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Opolska
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • 1) stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego inżyniera w dyscyplinach informatyka techniczna i telekomunikacja, informatyka lub w dyscyplinach jednoznacznie odpowiadających wyżej wskazanym,
 • 2) udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka,
 • 3) wiedza i umiejętności w wybranych obszarach: programowania w językach C, C++, C#, Python, Java, modelowania i programowania obiektowego, inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, zagadnień baz danych, bezpieczeństwa komputerowego, narzędzi sztucznej inteligencji, logiki oraz modelowania matematycznego,
 • 4) dobra lub bardzo dobra znajomość języków: polskiego oraz angielskiego.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków określony został w załączniku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie – zaadresowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej,
 • 2) życiorys zawodowy (CV),
 • 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 4) kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego,
 • 5) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 • 6) oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • 7) oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Politechnikę Opolską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia do konkursu należy składać na adres:
  Sekretariat Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki I Informatyki Politechniki Opolskiej,
  ul. Prószkowska 76, 45 – 758 Opole, budynek nr 4, pokój 102,
  a w przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej, na adres e-mail: weaii@po.edu.pl