Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Zarządzania (Zakład Marketingu i Zarządzania Kapitałem Społecznym) w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub nauki o komunikacji społecznej i mediach lub nauki socjologiczne lub nauki o polityce i administracji, uznany dorobek publikacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub innych, z zakresu zagadnień marketingu, komunikacji społecznej, zarządzania /komunikacji w sektorze publicznym, co najmniej 10-letnie doświadczenie z pracy dydaktycznej z pracy ze studentami (poziom akademicki), doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów akademickich z zakresu szeroko pojętego marketingu i komunikacji społecznej, doświadczenie z uczestniczenia w projektach badawczo-rozwojowych, motywacja do organizowania i kierowania zespołami badawczymi na Uczelni, dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, w tym języka angielskiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umiejętność pracy zespołowej i współpracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów dotyczących szeroko rozumianych zagadnień zarządzania marketingowego, w tym seminariów magisterskich i dyplomowych, od poniedziałku do piątku na studiach stacjonarnych oraz od piątku do niedzieli na studiach niestacjonarnych, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników z afiliacją do Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, inicjowanie i udział w realizacji projektów badawczych i rozwojowych na poziomie akademickim, finansowanych z zewnętrznych źródeł , praca organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wymagane dokumenty: (druki do pobrania ze strony https://www.upsl.edu.pl/pracownicy/Pozostale-wzory/formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs) 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora UP w Słupsku). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Życiorys. 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Zarządzania UP w Słupsku
  ul. Kozietulskiego 6 (pok. 56)
  76-200 Słupsk
  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI - IZ02”