Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r. – §60, §61) na stanowisku odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom – profesora lub profesora uczelni,
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy,
4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2024 r. do 30.09.2026 r.
(z możliwością przedłużenia)
5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika
i Technologie Kosmiczne (udział co najmniej 75%).

Nasze wymagania

 • W przypadku kandydatów na stanowisko profesora uczelni posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub Informatyka techniczna i telekomunikacja (lub w dyscyplinach pokrewnych, pod warunkiem posiadania stopnia doktora w jednej z powyższych dziedzin), a w przypadku kandydatów na stanowisko profesora dodatkowo tytuł profesora w tej dyscyplinie lub w dyscyplinach pokrewnych
 • Uzyskanie znaczących osiągnięć w dotychczasowej pracy zawodowej, np. wysoko punktowanych publikacji naukowych z listy MNiSW, monografii, patentów, promotorstw prac doktorskich oraz innych osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych itp.
 • Kierowanie lub udział w projektach badawczych lub B+R; pożądane jest doświadczenie w pozyskiwaniu grantów na badania;
 • Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2) oraz - w przypadku cudzoziemców - języka polskiego (udokumentowana)
 • Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia

Zakres obowiązków

 • Realizacja pensum dydaktycznego w języku polskim na studiach I stopnia na kierunku Informatyka w Inżynierii Komputerowej z możliwością prowadzenia zajęć w języku angielskim w np. w ramach programu Erasmus +, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze godzin w roku akademickim równym 180 (profesor) lub 210 (profesor uczelni);
 • Praca badawcza głównie w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (dyscyplina wydziałowa) udokumentowana wysoko punktowanymi publikacjami naukowymi w czasopismach i na konferencjach z listy MNiSW, monografiami, patentami, udziałami w projektach badawczych, recenzjami itp. Dyscyplina wydziałowa Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne posiada kategorię A i oczekiwany jest istotny wkład kandydata w ewaluację dyscypliny do końca 2025 r.
 • Kierownictwo i współpraca w ramach zespołów badawczych, organizowanie badań, udział w konkursach o granty;
 • Opieka nad doktorantami i dyplomantami: wykłady w Szkole Doktorskiej PK, promotorstwo, recenzowanie, konsultacje, przeprowadzanie egzaminów itp
 • Udział w seminariach naukowych
 • Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział w organach kolegialnych, Radzie Naukowej dyscypliny, komisjach itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku profesora (profesora uczelni) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie stopnia naukowego doktora, oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora w jednej z dyscyplin: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz pozostałych dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych/tytułu profesora w jednej z tych dyscyplin (lub w dyscyplinach pokrewnych)
 • Wykaz publikacji, monografii, patentów i innych osiągnięć stanowiących dorobek kandydata w dyscyplinach Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, Informatyka techniczna i telekomunikacja i w dyscyplinach pokrewnych. Preferowane są publikacje w czasopismach i na konferencjach z listy MNiSW: Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl (www.gov.pl) )
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego oraz (w przypadku cudzoziemców) języka polskiego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia w pierwszym roku zatrudnienia
 • List polecający kandydata na stanowisko profesora (profesora uczelni) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • Ankieta personalna/ Kwestionariusz osobowy dostępny pod adresem https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=962&lang=pl
 • Deklaracja kandydata, że Politechnika Krakowska będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203, w godz. 9.00-15.00 lub w postaci skanów pocztą elektroniczną na adres e-0@pk.edu.pl.