Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Stanowisko profesora uczelni na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego
 • Posiadanie, co najmniej, 10-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym
 • Posiadanie udokumentowanego osiągnięciami dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 • Posiadanie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia praktycznego w zakresie:  technologii zgrzewania materiałów (m.in. Friction Stir Welding oraz zgrzewania rezystancyjnego punktowego - szczególnie na urządzeniach firmy ELMATECH ),  technologii spawania TWIN CMT – zrobotyzowane stanowiska firmy Fanuc,  wyciskania tarciowego,  spiekania oraz przetwarzania ECAP.
 • Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • Spełnianie warunków określonych w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej

Mile widziane

 • posiadanie doświadczenia w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych, w szczególności przy wykorzystaniu metod obserwacji mikroskopowych – świetlnych i elektronowych oraz badań właściwości mechanicznych
 • posiadanie doświadczenia i umiejętności administracyjno-organizacyjnych oraz kierowniczych
 • posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków na prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami
 • posiadanie umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych
 • posiadanie umiejętności i doświadczenia w ochronie własności intelektualnej potwierdzone np. przyznaną ochroną prawną na zgłoszone wynalazki

Zakres obowiązków

 • Realizacja pensum dydaktycznego w języku polskim na studiach I i II stopnia
 • Praca badawcza w dyscyplinie inżynieria materiałowa udokumentowana publikacjami, patentami, udziałem w konferencjach naukowych, udział w projektach badawczych itp.
 • Kierownictwo i współpraca w ramach zespołów badawczych, organizowanie badań, udział w konkursach o granty
 • Opieka nad doktorantami i dyplomantami
 • Udział w seminariach naukowych
 • Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział w organach kolegialnych, Radzie Naukowej dyscypliny, komisjach itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Plan badań naukowych
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie)
 • Certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego w przypadku jego ukończenia lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia
 • Wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przy ul. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek D, pokój D09 (parter), tel. 12 374 37 82 w godzinach od 9.00 do 13.00.
  Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko profeso