Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

II Klinika Urologii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Miejsce: Otwock
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • specjalizacja z urologii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza

Zakres obowiązków

 • 1. Kształcenie uczestników studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej i innych form kształcenia prowadzonych przez CMKP
 • 2. Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
 • 3. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności przez publikowanie wyników oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • 4. Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem
 • 5. Podnoszenie swoich kwalifikacji
 • 6. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych CMKP
 • 7. Wykonanie ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z „Zasadami planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w CMKP
 • 8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego
 • 9. Udział w pracach i programach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego CMKP

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem
 • 2. Deklaracja wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu
 • 3. Życiorys i kwestionariusz osobowy
 • 4. Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i dydaktyczny
 • 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 • 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  Dział Spraw Osobowych i Płac
  ul. Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa
  (tel. 022 5693 741) z dopiskiem „KONKURS”

  do dnia 27 lipca 2024r. (decyduje data wpływu do CMKP).