Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; kształcenia studentów, uczestniczenia w kształceniu doktorantów a także do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Zarządzania.

Nasze wymagania

 • 1) Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • 2) Posiadanie dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w wysoko punktowanych czasopismach (z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe). Ocena dorobku zostanie dokonana w oparciu o aktualny (w dniu rozstrzygania konkursu) wykaz tychże czasopism i wydawnictw.
 • 3) Posiadanie doświadczenia związanego z opieką nad rozwojem naukowym doktorantów.
 • 4) Posiadanie doświadczenia dydaktycznego powiązanego z dorobkiem publikacyjnym w zakresie zarządzania.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Warunkiem zatrudnienia jest zadeklarowanie pracy w UJK jako podstawowego miejsca pracy oraz 100% udziału dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki związane z prowadzeniem badań naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości : Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia prac badawczych niezbędnych do rozwoju jednostki oraz podnoszenia własnego poziomu naukowego i kształcenia kadr; upowszechniania wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz w wydawnictwach z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Od kandydata oczekujemy opracowywania wniosków grantowych oraz ubiegania się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe, promotorstwa prac doktorskich.
 • Obowiązki związanie z działalnością dydaktyczną: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK związane ze stanowiskiem profesora uczelni w wymiarze 180 godzin pensum rocznie w ramach kierunków zarządzanie i logistyka oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie działalności dydaktycznej z najnowszymi wynikami badań.
 • Obowiązki organizacyjne: Udział w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Instytutu Zarządzania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni.
 • 2. CV.
 • 3. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni. https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_27_2024.html
 • 4. Kwestionariusz osobowyhttps://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 5. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 • 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.
 • 7. Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych (uczelnia; rok; nazwa przedmiotu, forma zajęć, wymiar godzinowy).
 • 8. Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.
 • 9. Oświadczenie kandydata , iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty w wersji papierowej należy składać pod adresem:
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  Instytut Zarządzania, ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  pok. 112