Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Nasze wymagania

 • posiadania stopnia naukowego doktora filozofii lub stopnia równoważnego ze stopniem doktora filozofii nadawanym w Polsce;
 • możliwość pełnienia funkcji promotora lub recenzenta w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie filozofia będzie dodatkowym atutem;
 • prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie filozofia;
 • posiadania dorobku naukowego i zainteresowań badawczych wpisujących się w profil badań prowadzonych w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji, w szczególności badań zakresu etyki lub argumentacji i komunikacji, ontologii formalnej, fenomenologii, filozofii matematycznej, filozofii sztucznej inteligencji, logiki, filozofii nauki (w tym fizyki, matematyki, informatyki), metodologii nauki; pożądane jest prowadzenie badań z pogranicza filozofii i nauk ścisłych lub technicznych;
 • wykazania co najmniej dwóch artykułów naukowych (mogą to być także artykuły współautorskie) opublikowanych lub przyjętych do druku w latach 2018-2024 w czasopismach, które mają aktualnie przypisane co najmniej 140 pkt w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych), lub w czasopismach, które przynależą do TOP25 w dyscyplinie naukowej filozofia w bazie Scopus (subject: History and Philosophy of Science lub Philosophy);
 • posiadanie międzynarodowego dorobku dydaktycznego (w tym uczestnictwo w programie ERASMUS+ dla nauczycieli akademickich) będzie dodatkowym atutem;
 • znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodną wymianę naukową i prowadzenie zajęć dydaktycznych, potwierdzonej udziałem w konferencjach lub publikacjami;
 • udokumentowanej współpracy badawczej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • udokumentowanego doświadczenia w kierowaniu lub realizacji projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN, NCBiR, ERC lub w ramach innych krajowych bądź zagranicznych konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące naukę;
 • posiadanie doświadczenia w organizowaniu międzynarodowych konferencji, warsztatów lub innych wydarzeń naukowych będzie dodatkowym atutem.
 • W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:
 • - prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji;
 • - złożenia do publikacji, w każdym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny filozofia i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 140 pkt, lub w czasopiśmie, które przynależy do TOP25 w dyscyplinie naukowej filozofia w bazie Scopus (subject: History and Philosophy of Science lub Philosophy;
 • - do momentu otrzymania projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów – złożenia w każdym roku zatrudnienia co najmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego;
 • - pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie filozofia;
 • - prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na kierunkach Administracja i Administracja zarządcza oraz na rzecz Politechniki Warszawskiej, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim lub innym języku obcym;
 • - aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kopie dyplomów doktora oraz, jeśli posiada, doktora habilitowanego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem publikacji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający
 • a) zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia zawodowe (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
 • b) spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID,
 • c) wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego,
 • d) wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów,
 • e) spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję,
 • f) wykaz dorobku dydaktycznego,
 • g) wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru,
 • h) wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych;
 • skróconą informację o kandydacie;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,
  00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 224 b.