Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego poszukuje kandydata na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie technologii chemicznej lub technologii żywności i żywienia;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu analityki chemicznej (artykuły naukowe, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych) wskazujący na możliwość naukowego rozwoju;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej (prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla studentów w języku polskim);
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy naukowej w zakresie metod spektrometrycznych, w szczególności spektrometrii absorpcji atomowej;
 • współautorstwo wiodące w artykułach naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych z listy JCR w tematyce analityki i technologii chemicznej;
 • doświadczenie w pracy zespołowej;
 • czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, preferowany udział w formie referatów, doświadczenie w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi, w tym projektami B+R realizowanymi na zlecenie przedsiębiorców;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu akredytowanym laboratorium badawczym (Przewiduje się, że kandydat będzie odpowiadał za uzyskanie akredytacji przez laboratorium absorpcyjnej spektrometrii atomowej i dalszy rozwój tego laboratorium);
 • biegła w mowie i piśmie znajomość języka angielskiego oraz polskiego (w przypadku obcokrajowców);
 • zaangażowanie, kreatywność i dyspozycyjność w pracy badawczej;
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych;
 • kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać zdefiniowaną tematykę badawczą związaną z analityką chemiczną, którą zaprezentuje na rozmowie kwalifikacyjnej;

Mile widziane

 • posiadanie umiejetności organizacyjnych;
 • chęć dalszego rozwoju oraz zdobywania doświadczenia za granicą;
 • posiadanie w swoim dorobku patentów/zgłoszeń patentowych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy, CV,
 • oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • wykaz dotychczasowego dorobku w pracy badawczej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • Informacje kontaktowe do przynajmniej dwóch osób, które mogą wystawić dla kandydata/kandydatki referencje.
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

Weź udział w rekrutacji

 • dostarczyć lub przesłać na adres:
  mail: karolina.dyjaczynska@chemia.uni.lodz.pl,
  Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  91-403 Łódź, ul. Tamka 12, pok. 1-102
  telefon kontaktowy: (+48 42) 635 58 04