Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Collegium Medicum im. dr. W Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesor uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu – I miejsce pracy.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668).
Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktycznej szkoły wyższej.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych;
 • posiadanie specjalizacji z zakresu radioterapii onkologicznej;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki (IF powyżej 200);
 • kierowanie projektami naukowymi;
 • posiadanie kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć zgodnie z pensum pracownika
 • działalność naukowa

Oferujemy

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowa
  Collegium Medicum im. dr. W. Biegańskiego
  ul. Armii Krajowej 13/15 42-200 Częstochowa