Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

https://aszwoj.bip.gov.pl/aktualne-oferty/948911_otwarty-konkurs.html
Akademia Sztuki Wojennej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie lub posiadanie co najmniej stopnia wojskowego generała brygady lub kontradmirała
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • Wiedza niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu strategii wojskowej, struktur dowodzenia NATO i Unii Europejskiej, systemu kierowania i dowodzenia w siłach zbrojnych, geopolityki, bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • Wiedza z zakresu operacji spoza Artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • Znajomość zasad metodycznej pracy nauczyciela akademickiego;

Mile widziane

 • Doświadczenie dowódcze i sztabowe w dowództwach SZ RP;
 • Doświadczenie pracy w międzynarodowych strukturach wojskowych;
 • Udział w misjach poza granicami kraju;
 • Doświadczenie w zakresie kierowania zespołami ludzkimi;
 • Ukończenie studiów i kursów w wojskowych uczelniach poza granicami kraju;
 • Ukończenie studiów pedagogicznych lub pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego dla kadry dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego;
 • Posiadanie umiejętności z zakresu tworzenia materiałów dydaktycznych i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym w wymiarze rocznym określonym w Regulaminie pracy,
 • Przygotowanie i publikacja podręczników i skryptów akademickich,
 • Udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów,
 • Udział w pracach zespołów i w programach związanych z rozwojem uczelni;
 • Kierowanie przygotowaniem prac dyplomowych i recenzowanie tych prac; opieka nad pracami zaliczeniowymi, semestralnymi i końcowymi studentów,
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) zgodnie z planem ustalonym dla danego semestru,
 • Doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia, z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich oceny pracownika oraz wytycznych przedstawionych przez Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę;
 • pracę pełną wyzwań i realny wpływ na wdrażane rozwiązania.
 • możliwość rozwoju zawodowego;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 • Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.
 • Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Pocztą na adres: na adres: Akademia Sztuki Wojennej, al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Operacji spoza Artykułu 5. w Wydziale Wojskowym” lub złożenie w punkcie podawczym ASzWoj, mieszczącym się w Biurze Przepustek ASzWoj, bud. nr 52.