Profesor uczelni / profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Profesor uczelni / profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • 1) posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego,
 • 2) habilitacja w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • 3) publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (posiadających Impact factor),
 • 4) promotorstwo przewodów doktorskich

Mile widziane

 • 1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • 2) doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi z zewnętrznych źródeł finansowania (np. NCN, NCBiR, granty europejskie),
 • 3) członkostwo w renomowanych instytucjach naukowych,
 • 4) recenzowanie artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego,
 • dokument poświadczający uzyskanie stopnia profesora,
 • kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600),
 • oświadczenie zgodnie z Zarządzeniem 28/2024 Rektora UO z dn. 22.03.2024 r. https://monitor.uni.opole.pl/zarzadzenie/wprowadzenia-zasad-przedkladania-dokumentow-z-krajowego-rejestru-karnego-oraz-innych-dokumentow-przez-studentow-pracownikow-doktorantow-szkoly-doktorskiej-oraz-innych-osob-w-zwiazku-z-obowiazkami-wy/

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 022, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora uczelni / profesora w Instytucie Nauk o Zdrowiu.