Profesor Uniwersytetu stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poszukuje Profesora Uniwersytetu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mechaniki Kwantowej w Instytucie Fizyki na WFAiIS

Nasze wymagania

 • Wymagane: doktorat z fizyki.
 • Wymagane: znaczący dorobek publikacyjny w wielociałowej teorii kwantowej, w szczególności doświadczenie w badaniu efektów wielociałowych dynamiki gazów kwantowych, korelacji kwantowych oraz własności zderzeniowych cząstek, znajomość: metod fizyki statystycznej, metody nierównowagowej kwantowej teorii pola, metody funkcji Greena, metody metrologii kwantowej.
 • Preferowane: pobyt na co najmniej rocznym, podoktorskim stażu zagranicznym.
 • Biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i pracę badawczą.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Badania badawcze i organizacyjne:
 • a. Rozwój teorii i obliczenia własności oddziałujących gazów kwantowych (korelacje kwantowe, własności stacjonarne lub nierównowagowe) z wykorzystaniem metod kwantowej fizyki wielociałowej oraz metrologii kwantowej.
 • b. Aplikowanie o środki w konkursach zewnętrznych (m.in. NCN, NAWA), współpraca naukowa z badaczami z KMK, budowanie zespołu naukowego, opieka na magistrantami i doktorantami.
 • c. Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i z Polski i zza granicy.
 • d. Publikacja wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych i ich prezentacja na konferencjach międzynarodowych.
 • e. Kandydaci bez habilitacji muszą wyrazić gotowość do złożenia wniosku habilitacyjnego w ciągu pierwszego roku od zatrudnienia.
 • Zadania dydaktyczne: po uzgodnieniu z właściwym Dziekanem.

Oferujemy

 • Okres zatrudnienia: do 33 miesięcy z możliwością przedłużenia.
 • Planowane zatrudnienie od dnia 1.09.2024.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • list motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK)

Załączniki