profesor zwyczajny

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Od kandydata oczekuje się:
• doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi i dydaktycznymi, w tym międzynarodowymi
• doświadczenia w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych oraz edukacyjnych, w tym w ramach programów Unii Europejskiej
• znajomości zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz uwarunkowań jakości surowców żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem jakości żywności ekologicznej oraz umiejętności prowadzenia prac badawczych w tym zakresie
• doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami na uczelni wyższej w jednostce
o profilu związanym z wyżej wymienioną dyscypliną naukową
• kompetencji do realizacji programu dydaktycznego z takich przedmiotów, jak: „ekologia i ochrona środowiska”, „żywność ekologiczna”, „ekologiczne aspekty żywności i żywienia”, „przetwórstwo i produkty ekologiczne w żywieniu człowieka”
• umiejętności opracowywania nowych wykładów i zajęć dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych w ramach opisanych powyżej zakresów tematycznych
• dorobku publikacyjnego w postaci co najmniej 20 publikacji naukowych w czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
• umiejętności analizy oraz syntezy wyników i poprawnego wnioskowania w oparciu o literaturę światową i prowadzone badania własne
• biegłości w obsłudze komputera w zakresie programów Microsoft Word, Excel, Power Point
• umiejętności dokonywania systematycznego przeglądu literatury przy wykorzystaniu elektronicznych baz publikacji Web of Knowledge, Scopus, Ebsco i innych.
• biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego.

Kandydat powinien wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim odpowiedzialność, kreatywność, pracowitość i sumienność, ponadto gotowość do pogłębiania wiedzy, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych, a także życzliwość i lojalność wobec jednostki zatrudniającej. Celem kandydata powinno być dążenie do powiększania rozwoju naukowego zespołu, w którym będzie zatrudniony oraz zaangażowanie w tematykę badawczą w zakresie żywności ekologicznej.

Weryfikacja opisanych powyżej wymagań zostanie przeprowadzona na podstawie analizy przedstawionego życiorysu oraz innych dokumentów poświadczających deklarowane kwalifikacje.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w terminie do 22 IV 2016 roku następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku;
2. odpis (potwierdzona kopia) dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
3. autoreferat z elementami życiorysu;
4. wykaz dorobku naukowego w rozpatrywanej specjalności wraz z zestawieniem liczbowym;
5. wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego wraz z informacją o kształceniu młodej kadry naukowej (wykaz przewodów doktorskich);
6. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art.109, ust.1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz deklaracja o podstawowym miejscu pracy;
7. ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni).

OSOBY SPOZA UCZELNI SKŁADAJĄ DODATKOWO:
1. kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami;
2. dokumenty poświadczające staż pracy.

Jednoetapowy konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 IV 2016 roku. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w dniu 25 IV 2016 roku na tablicy ogłoszeń Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.