profesor zwyczajny

Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Opolski

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: profesor zwyczajny

DZIEDZINA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 7 maj 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj 2018 r.

SŁOWA KLUCZOWE: farmakologia, farmakologia kliniczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.),

2. posiadają tytuł profesora nauk medycznych,

3. posiadają kompetencje zawodowe lub naukowe w zakresie nauk medycznych w zakresie farmakologii.

Wymagane dokumenty:

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

• danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail),
• PESEL,
• aktualnego miejsca zatrudnienia,
• posiadanych stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego) ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny,
• posiadanego tytułu naukowego profesora;
• posiadanych specjalizacji i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.,
• dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako specjalista,
• dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie),
• doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów),
• doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi,
• dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

3. Pełne zestawienie ilościowe publikacji.

4. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

• Monografie lub rozdziały w monografiach;
• Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;
• Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;
• Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;
• Pozostałe publikacje ( w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

5. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

6. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.

7. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego

8. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego tytułu naukowego profesora

9. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji.

10. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

11. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.10. 2018r.

12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

13. Podanie do JM Rektora.

14. Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika : http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania).

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w specjalności farmakologia.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11.