Profesor zwyczajny stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Zakres obowiązków

  • nauczyciel akademicki / pracownik badawczo - dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • odpis nadania tytułu naukowego profesora
  • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 90 / 2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r. określonych dla stanowiska profesora zwyczajnego: w zakresie punktów IF, HI oraz liczby cytowań potwierdzoną przez Bibliotekę Główną UMP, w zakresie kierowania projektem badawczym przez Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej UMP, w odniesieniu do promotorstw doktoratów należy dostarczyć stosowne kserokopie
  • informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym
  • karta kwalifikacyjna zawierająca ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uniwersytetu – opinia ostatniego pracodawcy

Załączniki