Profesor zwyczajny stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Profesor zwyczajny w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki / pracownik badawczo - dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • deklaracja przystąpienia do konkursu
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi
 • odpis nadania tytułu naukowego profesora
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 90 / 2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r. określonych dla stanowiska profesora zwyczajnego: w zakresie punktów IF, HI oraz liczby cytowań potwierdzoną przez Bibliotekę Główną UMP, w zakresie kierowania projektem badawczym przez Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej UMP, w odniesieniu do promotorstw doktoratów należy dostarczyć stosowne kserokopie
 • informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym
 • karta kwalifikacyjna zawierająca ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uczelni – opinię ostatniego pracodawcy
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

Załączniki