Profesor zwyczajny stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. W ramach obowiązków pracy prowadzenie zajęć dla studentów i/lub doktorantów z zakresu hydrologii terenów zurbanizowanych, odwodnień i nawodnień, kanalizacji deszczowej, aplikacje o granty badawcze, prowadzenie badań i opracowywanie publikacji, uczestnictwo w kształceniu kadry naukowej wydziału.

Nasze wymagania

 • 1. doświadczenie naukowe w zakresie hydrologii terenów zurbanizowanych
 • 2. doświadczenie w kształceniu kadry naukowej – min. 2 wypromowane doktoraty
 • 3. doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi (min. 2)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • akt nadania tytułu naukowego
 • kopie dyplomów doktora, doktora habilitowanego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:
 • a) zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
 • b) spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID,
 • c) wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego,
 • d) wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów,
 • e) spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję,
 • f) wykaz dorobku dydaktycznego
 • g) wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru,
 • h) wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych.
 • skróconą informację o kandydacie.

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
  ul. Nowowiejska 20
  00-653 Warszawa