profesor

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

WNS/40/2020 Częstochowa, dn.23.12.2020 r.

KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora w grupie stanowisk
badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Psychologii
Wydziału Nauk Społecznych

Warunki kwalifikacyjne dla kandydata.
Na stanowisku profesora w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwuj dydaktyczny szkoły wyższej, czyli:

1) spełnianie wymogów określonych w art. 113 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, art.23 ust.1 i ust.2 pkt 7);
2) posiadanie tytułu profesora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie psychologia;
3) wysoko punktowane artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub w przypadku nauk humanistycznych wysoko punktowane artykuły w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;
4) kierowanie projektami uzyskanymi w konkursach na prowadzenie działań naukowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy;
5) osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji i wydarzeń naukowych, ważnych dla rozwoju dyscypliny i o znacznym wpływie społecznym;
6) organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej;
7) wyróżniająca ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie znaczących kompetencji dydaktycznych, mających istotne znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub dla polityki dydaktycznej Uczelni oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia;
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, biorąc pod uwagę w szczególności kwalifikacje posiadane przez kandydata, mające wpływ na rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej i niezbędne do realizacji polityki badawczo-dydaktycznej Uczelni.

Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych – Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308, tel. (034) 378-42-97, następujące dokumenty:
• podanie do J.M. Rektor z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku,
• kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy,
• odpis, (kopię) dyplomu albo aktu nadania stopnia naukowego,
• wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe lub artystyczne w reprezentowanej dyscyplinie (w dyscyplinie konkursowej),
• oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia,
• deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie,
• deklaracja o wliczeniu do liczby N,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych,
• dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji).

Kandydat winien złożyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.czest.pl,
tel. 34 37-84-133,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
• Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji, (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie),
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie rozpatrywana,
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.

Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w Zakładzie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 12.02.2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 16.02.2021