asystent

Wydział Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
  • Miejsce: Przemyśl
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

MIASTO: Przemyśl

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, nauki o zdrowiu

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

PANS  BĘDZIE PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY MIEJSCE PRACY: tak

DATA OGŁOSZENIA: 13 stycznia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 13 lutego 2023 r.  do 16 lutego 2023 r.

LINK DO STRONY: www.pans.pl

SŁOWA KLUCZOWE: chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, endoskopia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574
z późn. zm.)  oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

–        posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;

–        posiadają kwalifikacje dydaktyczne i zawodowe w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym w zakresie chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, endoskopia

2. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

      –  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

      – posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne;

3. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

–        podanie o przyjęcie do pracy;

–        kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

–        oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;

–        kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–        oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

–        oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji.

4. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.

Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs nr 2 na stanowisko asystenta
w Instytucie Ochrony Zdrowia PANS w Przemyślu”.

5. Termin składania dokumentów: od 13 lutego 2023 r. do 16 lutego 2023 r. O terminie złożenia dokumentów decyduje data potwierdzenia złożenia dokumentów w Rektoracie lub data stempla pocztowego.

6. Komisja Konkursowa ma prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 lutego 2023 r.

8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 marca 2023 r.

9. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

10. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

11. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

12. Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, 13 stycznia 2023 r.

Załączniki