asystent

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

MIASTO: Przemyśl

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

PANS BĘDZIE PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY MIEJSCE PRACY: tak

DATA OGŁOSZENIA: 28 kwietnia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 29.05.2023 r. do 09.06.2023 r.

LINK DO STRONY: www.pansp.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, informatyka, programowanie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

–       posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych w dyscyplinie naukowej informatyka lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka techniczna
i telekomunikacja;

–       posiadanie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym tj. w zakresie informatyki, systemów komputerowych oraz programowania.

2.      Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

–       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe) z zakresu informatyki, systemów komputerowych
oraz programowania;

–       posiadanie kwalifikacji pedagogicznych.

3.      Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

–        podanie o przyjęcie do pracy;

–        kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

–        oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;

–        kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–        oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce;

–        oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS
w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji.

4.      Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Biuro Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.

Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko asystenta
w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu”.

5.      Termin składania dokumentów: od 29.05.2023 r. do 09.06.2023 r. O terminie złożenia dokumentów decyduje data potwierdzenia złożenia dokumentów w Biurze Rektora lub data stempla pocztowego.

6.      Komisja Konkursowa ma prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z wybranymi kandydatami.

7.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.06.2023 r.

8.      W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 01.07.2023 r.

9.      Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

10.  Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

11.  Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

12.  Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@pansp.pl