Wykładowca

Wydział Zamiejscowy w Puławach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii;

– posiadanie ca najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego;

– posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej potwierdzone opinią;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (laboratoriów, ćwiczeń) z zakresu fizjoterapii;

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w zakresie fizjoterapii     w kardiologii oraz rehabilitacji ;

– ukończone kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii;

– przygotowanie do zdalnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi IT (np. Moodle, Teams).

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu magistra;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia
30 września 2023 r. w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym  miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Zamiejscowy /pok. 05/

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy

 

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 28 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 30 września 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.zamiejscowy@mail.umcs.pl