1 stanowisko adiunkt

Instytut Techniki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

                                                                                                                                                      Racibórz, dnia 21 lipca 2022 r.      

KONKURS

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Techniki. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm. ).

 

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

1. stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub dyscypliny pokrewnej,

2. dorobek naukowy i dydaktyczny w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego,

3. doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego na kierunkach Automatyka i robotyka i Zarządzanie i inżynieria Produkcji,

4. możliwość zaliczenia do kluczowej kadry na kierunku Automatyka i Robotyka,

5. deklaracja zatrudnienia w PWSZ w Raciborzu, jako podstawowym miejscu pracy,

6. prowadzenie zajęć m.in. Układy napędowe, Podstawy mechaniki i wytrzymałości maszyn, Sterowanie produkcją,

7. prowadzenie zajęć również dla kierunków realizujących zajęcia w weekendy,

8. staż pracy: co najmniej roczny staż pracy na uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki),

– odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

– kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

– oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j.  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm. ) (druk do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki pkt. 4),

– podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego),

– życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym.

 

Informacja:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 września 2022 r.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę z dniem 1 października 2022 r.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 11 września 2022 r.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,

47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55.

 

Złożone dokumenty będzie można odbierać po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną zniszczeniu.

 

                                                                                                                                      Rektor

                                                                                                    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                                                                                                       w Raciborzu

                                                                                                                       dr Paweł Strózik

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz.raciborz.edu.pl