lektor

Instytut Neofilologii
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Miejsce: Racibórz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

                                                                                                                                               Racibórz, dnia 16 stycznia 2023 r.      

 

KONKURS

Jego Magnificencja Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko lektora w Instytucie Neofilologii. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm. ).

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

1.        biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (native speaker of English);

2.        tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub tytuł równorzędny uzyskany za granicą (Master of Arts) w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka obcego;

3.        dorobek dydaktyczny i organizacyjny na dotychczas zajmowanym stanowisku;

4.        doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego z elementami kultury krajów anglojęzycznych;

5.        doświadczenie praktyczne uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego (np. współpraca z firmami/przedsiębiorstwami, współpraca z instytucjami kultury, wystąpienia na konferencjach, publikacje popularnonaukowe);

6.        gotowość do zatrudnienia w ANS w Raciborzu na podstawowym miejscu pracy;

7.        gotowość do rozwoju naukowego.

Wymagane dokumenty:

–         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, Druki),

–         odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

–         kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

–         oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j.  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm. ) (druk do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, Druki),

–         podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego),

–         życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym.

 

Informacja:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2023 r.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin z dniem 1 marca 2023 r.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 24 lutego 2023 r.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Akademii Nauk Stosowanych
w Raciborzu, 47 – 400 Racibórz, ul. Akademicka 1.

 

Złożone dokumenty będzie można odbierać po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do dnia 10 marca 2023 r. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną zniszczeniu.

 

 

 

                                                                                                                         Rektor                                                                                                                                                                         

                                                                                                            Akademii Nauk Stosowanych

                                                                                                                       w Raciborzu

 

                                                                                                                      dr Paweł Strózik

 

 

                                             Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, w związku z ogłoszonym konkursem

 

   W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119, str.1) – zwanego dalej RODO informuję, że: 

1)        Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu, ul. Akademicka 1, 47-400 Racibórz,

Tel. 32 415 50 20 wew. 120, e-mail: kancelaria@akademiarac.edu.pl

2)        Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

               e-mail: iod@akademiarac.edu.pl.

3)        Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów  rekrutacji prowadzonych przez Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda.

4)        Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu procesu rekrutacji do pracy.

5)        Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające ).

6)        W przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy złożone dokumenty będzie można odbierać w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

7)        Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy prawa. 

8)        Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9)        Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10)     Przysługuje Panu/Pani prawo do:

–         żądania dostępu do swoich danych osobowych

–         żądania sprostowania swoich danych osobowych

–         żądania usunięcia swoich danych osobowych

–         żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

–         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

–         żądania przenoszenia danych osobowych.

11)     W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

12)     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

 

               ………………………………….                                                                                                     …………………………………………

                          ( data )                                                                                                                                                            (  czytelny podpis )      

Załączniki