Lektor

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko lektora w Instytucie Neofilologii. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm. ).

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (native speaker of English);
tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub tytuł równorzędny uzyskany za granicą (Master of Arts) w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka obcego;
dorobek dydaktyczny i organizacyjny na dotychczas zajmowanym stanowisku;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego z elementami kultury krajów anglojęzycznych;
doświadczenie praktyczne uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego (np. współpraca z firmami/przedsiębiorstwami, współpraca z instytucjami kultury, wystąpienia na konferencjach, publikacje popularnonaukowe);
gotowość do zatrudnienia w PWSZ w Raciborzu na podstawowym miejscu pracy;
gotowość do rozwoju naukowego.
Wymagane dokumenty:

 

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki),

– odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

– kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

– oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j.  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm. ) (druk do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki pkt. 4),

– podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego),

– życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym.

 

Informacja:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 października 2022 r.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin z dniem 1 listopada 2022 r.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 października 2022 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,

47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55.

 

Złożone dokumenty będzie można odbierać po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną zniszczeniu.

 

                                                                                                                                      Rektor

                                                                                                    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                                                                                                       w Raciborzu

 

                                                                                                                      dr Paweł Strózik

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu,

w związku z ogłoszonym konkursem

 

   W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119, str.1) – zwanego dalej RODO informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz,

Tel. 32 415 50 20 wew. 120, e-mail: kancelaria@pwsz.raciborz.edu.pl
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

               e-mail: iod@pwsz.raciborz.edu.pl.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów  rekrutacji prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu procesu rekrutacji do pracy.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające ).
W przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy złożone dokumenty będzie można odbierać w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy prawa. 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Przysługuje Panu/Pani prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przenoszenia danych osobowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

                                                                                                                            ………………………………….                                                                                                           …………………………………………

                          ( data )                                                                                                                          (  czytelny podpis )      

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz.raciborz.edu.pl