wykładowca

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

KONKURS

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia.  

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm.)

 

Wymagania kwalifikacyjne:

magister pielęgniarstwa,
ukończona specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego,
ukończona specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
ukończony kurs specjalistyczny endoskopia,
ukończone studia podyplomowe z zakresu geriatrii z gerontologią,
ukończony kurs podstawowy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywne,
ukończony kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran,
doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym, w palcówkach ochrony zdrowia – minimum roczny staż pracy na stanowisku pielęgniarki,
możliwość zaliczenia do kluczowej kadry na kierunku Pielęgniarstwo,
deklaracja zatrudnienia w PWSZ w Raciborzu jako podstawowym miejscu pracy,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego,
staż pracy: co najmniej roczny staż pracy na uczelni wyższej.

 
Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, BIP Druki),
odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j.  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 574 z późn. zm. ) (druk do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki pkt. 4),
podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego),
życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym.
 

Informacja:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 września 2022 r.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin z dniem 1 października 2022 r.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 11 września 2022 r.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,

47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55.

 

Złożone dokumenty będzie można odbierać po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną zniszczeniu.

 

 

                                                                                                                              Rektor

                                                                                                    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                                                                                                       w Raciborzu

                                                                                                                       dr Paweł Strózik

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz.raciborz.edu.pl