Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne
 • posiadanie stopnia  naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okresu ostatnich trzech lat z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa medycznego;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku prawo i administracja: m.in. z prawa karnego, postępowanie karnego, prawa medycznego i medycyny sądowej;
 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu prawniczego z poświadczeniem wykonywania zawodu i praktyką zawodową;
 • udział w dodatkowych szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu prawa i postępowania karnego;
 • członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach naukowych;
 • opieka nad organizacją studencką/kołem naukowym;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu;
 • udział i organizacja konferencji naukowych;
 •  prowadzenie zajęć w języku polskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.