Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne
 • posiadanie stopnia  naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;
 • publikacje naukowe z zakresu nauk prawnych, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego;
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu prawa medycznego potwierdzone udziałem w konferencjach naukowych, publikacjach naukowych oraz współpracy międzyuczelnianej;
 • posiadanie minimum trzech publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okresu ostatnich trzech lat, preferowane publikacje przynajmniej za 70 pkt;
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku prawo, m.in. z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa medycznego;
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie udziału w konsorcjach naukowo – przemysłowych;
 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu prawniczego z poświadczeniem wykonywania zawodu i praktyką zawodową;
 • doświadczenie w zakresie programu Erasmus +;
 • preferowane doświadczenie w zakresie tworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych;
 • opieka nad organizacją studencką/kołem naukowym;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • udział i organizacja konferencji naukowych;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka obcego potwierdzona udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych za granicą, wyjazdach zagranicznych oraz publikacjach w języku obcym.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.