Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne
 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych;
 • zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego z zakresu prawa i postępowania cywilnego (przez znaczący dorobek naukowy należy rozumieć liczne  i zróżnicowane  rodzajowo wypowiedzi naukowe dowodzące, że kandydat/ka prowadzi aktywną, trwałą i wielowymiarową działalność naukową);
 • preferowane ukończenie studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów z zakresu prawa cywilnego;
 •  doświadczenie dydaktyczne (w szkolnictwie wyższym lub w ramach kształcenia zawodowego prawników bądź kształcenia innych osób wykonujących zawody regulowane);
 •  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub wykonywanie zawodu prawniczego  – sędzia, radca prawny, adwokat, notariusz, komornik);
 • preferowane doświadczenie międzynarodowe w pracy zawodowej (udział w międzynarodowych projektach badawczych lub nabyte w związku wykonywaniem zawodu prawniczego);
 • udokumentowane umiejętności organizacyjne;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • biegła znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę uthrad.plhttp.