Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk o polityce i administracji lub nauk prawnych;
 • zaawansowany poziom przygotowania rozprawy doktorskiej z obszaru prawa administracyjnego potwierdzony opinią promotora;
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu prawa administracyjnego, potwierdzone wydaniem publikacji w czasopismach, monografiach naukowych, udziałem w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 • wydanie co najmniej jednej monografii w wydawnictwie z Komunikatu MNiSZW;
 • posiadanie dorobku naukowego w trzech ostatnich latach min. 300 punktów łącznie (zgodnie z Komunikatem MNiSZW);
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć m.in. z prawa administracyjnego, ustroju samorządu terytorialnego, publicznego prawa gospodarczego;
 • udział i organizacja konferencji naukowych;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uczelni potwierdzone działalnością w pracach komisji/zespołów;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka obcego, potwierdzona publikacjami w języku obcym z Komunikatu MNiSZW min. za 70 pkt.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.