asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wymagania:
 posiadanie tytułu zawodowego (studia drugiego stopnia) w dziedzinie nauk technicznych;
 znajomość zagadnień związanych z elektrotechniką oraz układami napędowymi;
 znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.