Profesor uczelni

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu UTH Radom dostępnego w BIP UTH Radom;
2. Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych II stopnia;
3. Posiadanie dorobku naukowego obejmującego zagadnienia z zakresu nauk medycznych;
4. Mile widziany udział w realizacji projektów badawczych, w tym grantów naukowych;
5. Znajomość języka obcego.

Dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Radom, ul. B.Chrobrego 27, pok. nr 203 do dnia 22.02.2021 r.
O dacie wpływu decyduje data złożenia dokumentów w wyżej wskazanym miejscu.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.02.2021 r.