adiunkt w Katedrze Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
 • Miejsce: Rzeszów, Podkarpackie
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Katedrze Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii.

 

Wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,
 • posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, 
 • posiadanie kompetencji merytorycznych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w mowie
  i piśmie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.).

 

Uczelnia oferuje:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się Uczelni,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • pracę w inspirującym środowisku akademickim,
 • jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju kariery naukowej,
 • możliwość korzystania z uczelnianej infrastruktury dydaktycznej i rekreacyjnej.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej,
 • życiorys naukowy (CV),
 • informacja o dorobku badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym,
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.),
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka obcego nowożytnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzędny),
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • zgodę na przetwarzanie przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy przesłać w terminie do 27 listopada  2022 r. na adres e-mail sekretariat.r@wspia.eu.

W temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na adiunkta Katedrze Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii”.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.