Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 2. MIASTO: Rzeszów 3. STANOWISKO: asystent w Zakładzie Ciepłownictwa i Klimatyzacji (grupa badawczo-dydaktyczna) 4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne 5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 28 stycznia 2021r. 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 marca 2021 r. do godz. 14:00 8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 26 marca 2021 r. 9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 kwietnia 2021 r. 10. RODZAJ UMOWY: na czas określony 11. WYMIAR ETATU: pełny etat 12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa–inzynierii-srodowiska-i-architektury/konkurs-na-stanoiwsko-asystent-zcik 13. SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, pompy ciepła, odnawialne źródła energii, ochrona atmosfery 14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydaci na wymienione stanowisko powinni: ·     posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne, ·     posiadać średnią ocen z toku studiów magisterskich – minimum 4,0 oraz końcową ocenę na dyplomie minimum 4,0, ·     spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r., ·     wykazywać się znajomością programów komputerowych (CAD, pakiet Office), ·     wykazywać zainteresowanie pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną, z zakresu inżynierii środowiska, ·     znajomość języka polskiego: poziom języka ojczystego, ·     znajomość języka angielskiego: poziom dobry, ·     umiejętność pracy w zespole. Wymagane dokumenty: ·     podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej, ·     CV, kwestionariusz osobowy, ·     odpisy (kopie) dyplomów wraz z suplementami, ·     oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, ·     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1). Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2 (bud. P), pok. P-134, 35-959 Rzeszów, do dnia 16 marca 2021 r. do godz. 14:00. W dniu 19 marca 2021, od godz. 900 odbędą się rozmowy z kandydatami. Na rozmowę należy przynieść pracę magisterską. Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie drogą e-mailową o rozstrzygnięciu konkursu. Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż: 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl. 2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl. 3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia. 4.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji. 5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia. 8.     Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu). [1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. [2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.