2 stanowiska asystenta

Katedra Nauk Morfologicznych w Instytucie Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wykaz niezbędnych dokumentów

 

·         podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;

·         kwestionariusz osobowy – życiorys;

·         kopia dyplomu uzyskania tytułu lekarza medycyny lub kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich z dziedziny nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;

·         wykaz dorobku naukowego (najlepiej z analizą bibliometryczną z bazy Scopus lub Web of Science albo analizą z bazy bibliotecznej uczelni macierzystej potwierdzającą działalność naukowa w czasie studiów)

·         oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy;

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

·         oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

·         kandydat ubiegający się o zatrudnienie jest zobowiązany potwierdzić znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym B2 wg. skali CEFR .

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1.      posiadanie doświadczenia w zakresie pracy dydaktycznej ze studentami kierunków medycznych i/lub nauk o zdrowiu w naukach podstawowych lub klinicznych (w szczególności w zakresie nauk morfologicznych),

2.      w przypadku absolwentów nie posiadających doświadczenia dydaktycznego udokumentowanie działalności naukowej w toku studiów (członkostwo w kołach naukowych, konferencje studenckich kół naukowych, wygłoszone doniesienia zjazdowe, publikacje),

3.      chęć rozwoju zawodowego poprzez aktywny współudział w pracach naukowych oraz dydaktycznych z zakresu anatomii prawidłowej i klinicznej człowieka,

4.      dyspozycyjność czasowa pozwalająca na realizacje zadanego pensum dydaktycznego.

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Prorektora Nauk Medycznych,  35-310 Rzeszów,  al. mjr. W. Kopisto 2a (pok. 17) w terminie do 27 września 2021 r. (uwzględnia jest faktyczna data wpływu dokumentów).

         Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cm@ur.edu.pl