adiunkt RZESZÓW

  • Miejsce: Rzeszów
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

 

REKTOR

COLLEGIUM HUMANUM

Szkoły Głównej Menedżerskiej

 

ogłasza rekrutację na stanowisko:

adiunkta

w Instytucie Psychologii w Rzeszowie

 

1.     Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2.     Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę.

3.     Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony.

4.     Podstawowe miejsce pracy: Tak.

 

 

I.                Kryteria zatrudnienia:

Oferty mogą zgłaszać osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 tj.
z późniejszymi zmianami) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.  posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii;
2.  posiadanie stopnia naukowego doktora;
3.  dorobek publikacyjny lub zawodowe doświadczenie praktyczne w obszarze psychologii;
4.  motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej.
 

II.             Wymagane dokumenty:

1.     Curriculum Vitae; zawierające informacje o publikacjach, doświadczeniu dydaktycznym i zawodowym.
2.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

3.     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
4.     Deklaracja, że Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.
 

III.           Skany dokumentów należy przesyłać na adres email:

rzeszow.filia@humanum.pl

 

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą: ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@humanum.pl
Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 

 

 

Załączniki