Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Elektrotechniki
i Informatyki
MIASTO: Rzeszów
STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 1 maj 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj 2021 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 30 czerwca 2021 r.
PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 październik 2021 r.
RODZAJ UMOWY: na czas określony
WYMIAR ETATU: pełny etat
12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-elektrotechniki-i-informatyki
13. SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, elektroenergetyka, maszyny i urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, sterowanie napędami

14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Od kandydata oczekuje się minimum pięcioletniego doświadczenia badawczego w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz napędu elektrycznego. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne.

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

posiadać co najmniej stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika lub równoważny;
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.;
posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie maszyn, urządzeń oraz napędów elektrycznych;
podsiadać doświadczenie dydaktyczne związane z kształceniem w zakresie elektrotechniki, maszyn urządzeń oraz napędów elektrycznych;
znajomość języka angielskiego, poziom: co najmniej dobry; język polski, poziom: dobry.
Wymagane dokumenty:

podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
CV, kwestionariusz osobowy,
odpisy (kopie) dyplomów,
informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego/przewodu habilitacyjnego, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (w tym kopie artykułów naukowych);
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).
Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej,
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).
 

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.prz.edu.pl.