Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA ROZPOCZĘCIA: 22 lipca 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 września 2022 r. do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21 września 2022 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 października 2022 r.

RODZAJ UMOWY: na czas określony

WYMIAR ETATU: pełny etat

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa–inzynierii-srodowiska-i-architektury

SŁOWA KLUCZOWE: geodezja, kartografia, programowanie geodezyjne, systemy informacji przestrzennej, oprogramowanie CAD, programowanie obiektowe

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii.

Należy wykazać swój dorobek wymieniając dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe z uwzględnieniem problematyki z zakresu geoinformatyki, doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów o tematyce związanej z systemami informacji przestrzennej, programowaniem obiektowym, geoinformatyką, tworzeniem i wykorzystaniem oprogramowania CAD

 

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla powinni:

·        posiadać stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii;

posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku geodezyjnym;
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.);
posiadać min. 10-letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki, w zakresie przedmiotów o tematyce związanej z systemami informacji przestrzennej, programowaniem obiektowym, geoinformatyką;
wykazywać się min. 10-letnią praktyką zawodową w branży geodezyjnej oraz informatycznej;
wykazywać się praktyczną umiejętnością programowania oraz min. 5-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia programów dla geodetów;
wykazywać się dorobkiem naukowo-dydaktycznym i zawodowym z zakresu geodezji i programowania geodezyjnego;
wykazywać się bardzo dobrą znajomością pakietu Microsoft Office oraz oprogramowania z zakresu CAD, ze szczególnym uwzględnieniem programów MicroStation, PowerDarft, AutoCad;
posiadać umiejętności obsługi programów EWMapa, WinKalk, Mikromap, MicroGeoCad;
mile widziane doświadczenie związane z projektami lub usługami badawczymi;
wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego;
wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 

 

Wymagane dokumenty:

·      podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej;

·      CV, kwestionariusz osobowy;

·      odpisy (kopie) dyplomów;

·      oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do dnia 5 września 2022 r. do godz. 14:00, w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów (pok. P-134).

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie drogą e-mailową o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

[1]Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2]Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.prz.edu.pl.