ASYSTENT/ADIUNKT Z OBSZARU EKONOMII, FINANSÓW, ZARZĄDZANIA

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do zadań KandydataKandydatki należeć będzie:

·         realizacja badań naukowych zgodnych z profilem działalności Katedry

·         pozyskiwanie i uczestniczenie w realizacji grantów naukowych i komercyjnych

·         aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych

·         udział w promotorstwie prac dyplomowych (w przypadku osoby z tytułem doktora)

Poszukiwane kompetencje:

·         wykształcenie wyższe – magisterskie z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania / doktorat
w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach ekonomia i finanse lub w naukach
o zarządzaniu i jakości

·         znajomość metod oraz programów statystycznych i ekonometrycznych

·         dobra znajomość pakietu MS Office

·         umiejętność projektowania, organizacji i samodzielnego realizowania badań naukowych

·         doświadczenie związane z pracą w zespołach badawczych

·         dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

·         biegłość w tworzeniu tekstów naukowych

·         umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i terminowość

·         wysoka motywacja do pracy, gotowość uczenia się i chęć rozwoju naukowego

Dodatkowe oczekiwania wobec kandydata ze stopniem doktora:

·         dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
z listy MNiSW

·         doświadczenie w przygotowywaniu wniosków oraz pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

·         doświadczenie w projektowaniu i samodzielnym prowadzeniu badań naukowych

·         udział w realizacji projektów naukowo-badawczych

·         doświadczenie w działalności dydaktycznej

Oferujemy:

·         finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych

·         finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych

·         finansowanie korekt językowych artykułów

·         wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy

·         wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)

·         możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych

·         pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MNiSW)

·         system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu

·         sprawną i szybką obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych

dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bdp@wsiz.edu.pl