Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

2. MIASTO: Rzeszów

3. STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Matematyki Dyskretnej

4. DZIEDZINA NAUKOWA: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

5. DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, informatyka

6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 10 października 2022 r.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 grudnia 2022 r.

8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 20 stycznia 2023 r.

9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 25 lutego 2023 r.

10. RODZAJ UMOWY: na czas określony

11. WYMIAR ETATU: pełny etat

12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-matematyki-i-fizyki-stosowanej
13. SŁOWA KLUCZOWE: matematyka dyskretna, zastosowania matematyki, informatyka
14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

·      mieć ukończone studia wyższe (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) na kierunku matematyka lub informatyka lub innym pokrewnym kierunku,

·      spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.
(t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.),

·      wykazywać zainteresowanie matematyką dyskretną, informatyką lub zastosowaniami matematyki potwierdzone posiadanym dorobkiem naukowym lub tematyką pracy magisterskiej.

 

Wymagane dokumenty:

·      podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,

·      CV, kwestionariusz osobowy,

·      odpisy (kopie) dyplomów,

·      wykaz dorobku naukowego,

·      w przypadku gdy kandydat nie posiada stopnia doktora lub nie posiada dorobku naukowego – wymagana jest rekomendacja świadcząca o posiadanych predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej,

·      oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, (al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów).

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

 

 

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.prz.edu.pl.