Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Centrum Sportu Akademickiego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Centrum Sportu Akademickiego

2. MIASTO: Rzeszów

3. STANOWISKO: Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

4. DZIEDZINA NAUKOWA: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

5. DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o kulturze fizycznej

6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 31.05.2021r.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.06.2021r.

8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 02.07.2021r.

9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10.2021r.

10. RODZAJ UMOWY: Do uzgodnienia    

11. WYMIAR ETATU: Pełny etat

12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/centrum-fizjoterapii-i-sportu/konkurs-na-stanowisko-asystent-w-centrum-sportu-akademickiego-do-30062021r
13. SŁOWA KLUCZOWE: wychowanie fizyczne, nordic walking, aerobik, aqua aerobik,
14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

·      posiadać tytuł magistra,

·      spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. z późn. zm.
(t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.);

·      posiadać tytuł instruktora nordic walking, aerobiku, aqua aerobiku,

·      posiadać doświadczenie w pracy jako nauczyciel akademicki,

·      posiadać doświadczenie w usprawnianiu ruchowym osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Wymagane dokumenty:

·      podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,

·      CV, kwestionariusz osobowy,

·      odpisy (kopie) dyplomów, certyfikatów,

·      opis doświadczenia dydaktycznego jako nauczyciel akademicki,

·      opis doświadczenia w usprawnianiu ruchowym osób ze specjalnymi potrzebami,

·      oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do dnia 30.06.2021r., do godz. 15:15 w Sekretariacie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.prz.edu.pl.