Samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny

Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Obszary badawcze reprezentowane w Instytucie Matematyki obejmują (szczegóły na http://www.mat.wmf.usz.edu.pl):

• Teoria liczb i arytmetyczna geometria algebraiczna
• Geometria różniczkowa
• Analiza nieliniowa
• Teoria sterowania
• Funkcje analityczne
• Układy dynamiczne
• Teoria reprezentacji algebr
• Teoria funkcji rzeczywistych
• Analiza funkcjonalna
• Dydaktyka matematyki

Wykaz dokumentów:
• podanie skierowane do JM Rektora,
• życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
• odpisy dyplomu stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
• wykaz publikacji
• najważniejsze publikacje