Adiunkt

Instytut Medyczny Zakład Pielęgniarstwa Zakład Ratownictwa Medycznego
Uczelnia Państwowa im.Jana Grodka w Sanoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

O stanowisko nauczyciela akademickiego (pracownika dydaktycznego) w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka

 w Sanoku może ubiegać się osoba spełniająca wymogi art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

( Dz. U. z 2021 r. poz.478 z późn. zm.) oraz spełniająca następujące kryteria kwalifikacyjne:

 

1.       posiadać  wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magister biologii w specjalności biologia człowieka

2.       posiadać tytuł  naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

3.       dodatkowe wymagania:

·         doświadczenie w realizacji zajęć wykładowych i ćwiczeniowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub ratownictwo medyczne

·         doświadczenie w pracy w laboratorium biochemii i mikrobiologii   

·         dorobek naukowy zgodny z efektami uczenia się w zakresie przedmiotów: biochemia, mikrobiologia

       4. Wykaz wymaganych dokumentów:

          – podanie o pracę (zawierające dane osobowe) z dopiskiem „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych 

           zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego w UP im. Jana

           Grodka w Sanoku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

           takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO oraz Ustawą

           o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

         –  kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         –  życiorys zawodowy, potwierdzony załączonym spisem publikacji,

         –  oświadczenie, że UP im. Jana Grodka w Sanoku będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,

         –  oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
             i nauce ( Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),

         – oświadczenie o przestrzeganiu zasad praw autorskich i własności intelektualnej w trybie art.116 ust.7

        5. Wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę: pełny etat, umowa o pracę na czas określony/ nieokreślony

        6. Miejsce składania dokumentów

            Dokumenty w kopercie  (z dopiskiem na kopercie  Dział Kadrowo-Płacowy -dokumenty do konkursu na stanowisko…

            /Instytut/Zakład……) należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym (obowiązuje data wpływu dokumentów)  na adres:

            Dział Kadrowo-Płacowy, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza  21, 38-500 Sanok ,

           Dział Kadrowo-Płacowy – budynek  A, pok.208,  w godz. 8:00-15:00

        7. Kontakt:  Dział Kadrowo-Płacowy  tel. 13-46-55-966

Data ogłoszenia :  20.07.2021 r.

Termin składania dokumentów do dnia:    30.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 29.09.2021 r.

 

Adres pobrania  druków  oświadczeń: https://up-sanok.edu.pl/inne/oferty-pracy

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę up-sanok.edu.pl.