Profesor uczelni

Instytut Nauk Społecznych Zakład Pedagogiki
Uczelnia Państwowa im.Jana Grodka w Sanoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

 

O stanowisko nauczyciela akademickiego (pracownika dydaktycznego) w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka

 w Sanoku może ubiegać się osoba spełniająca wymogi art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

( Dz. U. z 2021 r. poz.478 z późn. zm.) oraz spełniająca następujące kryteria kwalifikacyjne:

 

1.       posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki

2.       posiadać stopień naukowy doktora w zakresie pedagogiki, tytuł magistra pedagogiki

3.       dodatkowe wymagania:

·         doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego

·         mile widziane studia podyplomowe w zakresie pracy socjalnej

·         prowadzenie prac dyplomowych studentów na studiach I i II stopnia

·         publikacje naukowe z zakresu pedagogiki

·         czynny udział w konferencjach naukowych

·         dyspozycyjność czasowa umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac organizacyjnych w różnych dniach tygodnia

       4. Wykaz wymaganych dokumentów:

          – podanie o pracę (zawierające dane osobowe) z dopiskiem „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych 

           zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego w UP im. Jana

           Grodka w Sanoku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

           takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO oraz Ustawą

           o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

         –  kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         –  życiorys zawodowy, potwierdzony załączonym spisem publikacji,

         –  oświadczenie, że UP im. Jana Grodka w Sanoku będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,

         –  oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
             i nauce ( Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),

         – oświadczenie o przestrzeganiu zasad praw autorskich i własności intelektualnej w trybie art.116 ust.7

        5. Wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę: pełny etat, umowa o pracę na czas określony/ nieokreślony

        6. Miejsce składania dokumentów

            Dokumenty w kopercie  (z dopiskiem na kopercie  Dział Kadrowo-Płacowy -dokumenty do konkursu na stanowisko…

            /Instytut/Zakład……) należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym (obowiązuje data wpływu dokumentów)  na adres:

            Dział Kadrowo-Płacowy, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza  21, 38-500 Sanok ,

           Dział Kadrowo-Płacowy – budynek  A, pok.208,  w godz. 8:00-15:00

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę up-sanok.edu.pl.