Wykładowca

Instytut Nauk Społecznych Zakład Pedagogiki
Uczelnia Państwowa im.Jana Grodka w Sanoku
  • Miejsce: Sanok
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

 

O stanowisko nauczyciela akademickiego (pracownika dydaktycznego) w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka

 w Sanoku może ubiegać się osoba spełniająca wymogi art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

( Dz. U. z 2022 r. poz.574 z późn. zm.) oraz spełniająca następujące kryteria kwalifikacyjne:

 

1.        tytuł zawodowy magistra  psychologii, pedagogiki specjalnej

2.       doświadczenie w pacy na stanowisku nauczyciela, w pracy z dziećmi

3.       doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku pedagogika

4.       dodatkowe wymagania:

·         dodatkowe kwalifikacje z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki Marii Montessori

·         szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·         kierowanie i udział w pracy zespołów ewaluacyjnych w placówkach edukacyjnych

·         dorobek naukowy z zakresu pedagogiki

       5. Wykaz wymaganych dokumentów:

          – podanie o pracę (zawierające dane osobowe) z dopiskiem „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych 

           zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego w UP im. Jana

           Grodka w Sanoku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

           takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO oraz Ustawą

           o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

         –  kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         –  życiorys zawodowy, potwierdzony załączonym spisem publikacji,

         –  oświadczenie, że UP im. Jana Grodka w Sanoku będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,

         –  oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
             i nauce ( Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

         – oświadczenie o przestrzeganiu zasad praw autorskich i własności intelektualnej w trybie art.116 ust.7

       6. Wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę: pełny etat, umowa o pracę na czas określony/ nieokreślony

       7. Miejsce składania dokumentów

            Dokumenty w kopercie  (z dopiskiem na kopercie  Dział Kadrowo-Płacowy -dokumenty do konkursu na stanowisko…

            /Instytut/Zakład……) należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym (obowiązuje data wpływu dokumentów)  na adres:

            Dział Kadrowo-Płacowy, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza  21, 38-500 Sanok ,

           Dział Kadrowo-Płacowy – budynek  A, pok.208,  w godz. 8:00-15:00

        8. Kontakt:  Dział Kadrowo-Płacowy  tel. 13-46-55-966

Data ogłoszenia :  05.08.2022 r.

Termin składania dokumentów do dnia:    05.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 23.09.2022 r.

 

Adres pobrania  druków  oświadczeń: https://up-sanok.edu.pl/inne/oferty-pracy

 

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  za pomocą poczty elektronicznej.

UP im. Jana Grodka w Sanoku zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania Konkursu  przez Rektora  bez podania przyczyn.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Dopuszcza się zatrudnienie  w niepełnym wymiarze czasu pracy w sytuacji niewystarczającej liczby godzin na kierunku. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej a w przypadku kandydata na stanowisko profesora uczelni również po zapoznaniu się z opinią Senatu Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

 

 

 

Załączniki