adiunkt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

STANOWISKO: adiunkt w filii AHE w Sieradzu

TYTUŁ NAUKOWY: doktor

PROFIL GRUPY PRACOWNIKÓW: dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.07.2020 r.

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

 

 

Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów:

·       spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),

·       posiadanie stopnia naukowego doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

·       posiada udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: pedagogiki

·       posiada udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny

 

Wymagane dokumenty:

·       wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (prośba o podanie liczby punktów ministerialnych za każdą publikację),

·       CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczenie, że AHE w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy, dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora, dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny,

·       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE REKTORA I KANCLERZA AHE W ŁODZI UL. STERLINGA 26, 90-212 ŁÓDŹ, BUDYNEK K W TERMINIE DO DNIA 30  lipca 2020 r. lub mailowo: pbogacki@ahe.lodz.pl.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłaniania Kandydata. Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pbogacki@ahe.lodz.pl