adiunkt

Kolegium Społeczno-Ekonomiczne, Instytut Nauk Społecznych
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Instytucja: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Kolegium Społeczno- Ekonomiczne, Instytut Nauk Społecznych

Miasto: Skierniewice

 

Stanowisko: adiunkt (stanowisko dydaktyczne)

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę, pełen etat,

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

 

Data ogłoszenia: 07.01.2022 r.

Termin składania ofert: 07.02.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.02.2022r. (zatrudnienie od 14.02.2022)

 

Link do strony uczelni: www.pusb.pl

 

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentacją należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewice

Telefon kontaktowy: 46 8344001 lub e-mail: rektorat@pusb.pl

Dopuszczalne jest złożenie dokumentacji drogą elektroniczną podpisanych podpisem zaufanym lub podpisem certyfikowanym.

 

Słowa kluczowe: psychologia, prawo

 

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU.2021.478 z późn zm..) Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metodyki pracy i wychowania resocjalizacyjnego, diagnostyki w profilaktyce społecznej i resocjalizacyjnej, kryminologii i penitencjarystyki oraz udokumentowana aktywność publikacyjna, doświadczenie udziału w konferencjach naukowych i dydaktycznych, znajomość obsługi komputera (MS Office) oraz biegła znajomość języka angielskiego. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od Kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych takich jak metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i zamkniętym, diagnostyka w resocjalizacji i profilaktyce społecznej, profilaktyka społeczna i postpenitencjarna, programy profilaktyczne i resocjalizacyjne.

Dodatkowo wymagana jest znajomość obsługi platform e-learningowych w zakresie zdalnego nauczania.

 

Preferowane będzie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy w PUSB.

 

 

 

 

 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty w języku polskim:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora PUSB ze wskazaniem numeru konkursu,

·         CV,

·         druki dostępne na stronie www Uczelni:

–        kwestionariusz osobowy,

–        oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,

–        oświadczenie, że PUSB będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu w/w ustawy,

–        zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,

–        informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,

·         informację dotyczącą znajomości języków obcych (certyfikat, oświadczenie),

·         wykazy lub kserokopie dokumentów potwierdzających (jeśli tych informacji nie ma w CV lub kwestionariuszu osobowym):

1) dorobek w pracy naukowej (lub artystycznej),

2) dorobek w pracy dydaktycznej,

3) dorobek w pracy organizacyjnej,

4) przebieg zatrudnienia,

5) wykształcenie – kserokopie dyplomów.

 

Informacje dodatkowe:

1.      W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

2.      Uczelnia nie zwraca dokumentacji złożonej w ramach konkursu. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kandydata Komisja konkursowa protokolarnie niszczy złożoną dokumentację.

3.      Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

4.      Wyłonienie w wyniku konkursu kandydata nie rodzi po stronie Uczelni obowiązku jego zatrudnienia.

5.      Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji w PUSB.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na epiecek@pusb.pl