adiunkt

Akademia Pomorska w Słupsku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr K.02.21.D

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz.85 z późn. zm)

INSTYTUCJA:  AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU, INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

MIASTO: SŁUPSK

STANOWISKO: ADIUNKT (stanowisko dydaktyczne; 1/1 ETAT)

DYSCYPLINA NAUKOWA:  NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DATA OGŁOSZENIA:  16.02.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM: 16.03.2021

LINK DO STRONY: http://bip.apsl.edu.pl/artykuly/868/nauczyciele-akademiccy

SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Rektor Akademii Pomorskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Zadania:

–         opracowanie wniosków i realizacja krajowych oraz międzynarodowych projektów dydaktycznych,

–         prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów dotyczących cyberbezpieczeństwa na pierwszym i drugim stopniu,

–         praca organizacyjna na rzecz Akademii Pomorskiej,

 

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien posiadać:

a.      stopień doktora z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki           o bezpieczeństwie,

b.      opublikowany dorobek naukowy dotyczący bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

c.       znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz technologiami informacyjnymi,

d.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

e.      wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z realizacją zagadnień z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

f.       dobrą znajomość języka polskiego.

 

Dodatkowymi atutami kandydata będzie:

a.      doświadczenie w pracy w instytucjach bezpieczeństwa,

b.      komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,

c.       biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie (preferowany język angielski).

 

Wymagane dokumenty:

(druki do pobrania ze strony https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych – zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs)

1.              Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku)

2.              Kwestionariusz osobowy.

3.              Życiorys.

4.              Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego.

5.              Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.

6.              Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.

7.              Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),

8.              Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.

9.              Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć:

– osobiście lub pocztą na adres:  

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania AP w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7 (pok. 72)

76-200 Słupsk

  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta IBiZ_”

 

– pocztą elektroniczną: sekretariat.ibiz@apsl.edu.pl

o tytule wiadomości „Konkurs na stanowisko adiunkta IBiZ_”

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu:  24.03.2021

 

 

                                                                                                                                     Rektor

 

                                                                                                              dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na AP w Słupsku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Akademia Pomorska w Słupsku informuje, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2.        Akademia Pomorska w Słupsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: inspektor@apsl.edu.pl.

3.        Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.        Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.        Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.     Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.