adiunkt

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Sopot
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

WARUNKI KONKURSOWE:

•       stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub technicznych w dyscyplinach dotyczących biznesu, lub ekonomii, lub zarządzania, lub transportu

•       sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień ekonomicznych, biznesowych lub zarządczych, w tym logistycznych lub zarządzania łańcuchem dostaw;

•       zobowiązanie się do pisania publikacji naukowych w języku angielskim;

•       zobowiązanie się do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim;

•       udokumentowane publikacje naukowe; 

•       umiejętność pracy zespołowej, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego; 

•       znajomość technologii informatycznych i metod ilościowych w stopniu umożliwiającym zastosowanie ich w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;

•       wysoka ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Katedry Logistyki, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. A. Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, w pok. A 134 lub e-mail: til@ug.edu.pl następujących dokumentów: 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego) (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr); 
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr); 
Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora; 
Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym;
Inne informacje, które zdaniem kandydata mogą decydować o powodzeniu w postępowaniu konkursowym
 

Prosimy o umieszczenie w podaniu o zatrudnienie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Logistyki, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

 

Organizator konkursu: 

skontaktuje się z wybranymi osobami, które złożą dokumenty aplikacyjne (złożone dokumenty nie będą odsyłane); 
może wezwać kandydata do uzupełnienia dokumentów lub podania dodatkowych informacji;
zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty;
zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną; 
zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

 

 

 

 

Załączniki