adiunkt

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

WARUNKI KONKURSOWE:

•       stopień naukowy doktora ekonomii w dyscyplinie ekonomia lub w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub w naukach o zarządzaniu; 

•       sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień z zakresu rynku transportowego, mobilności, zachowań konsumenckich, marketingu, zainteresowanie transportem lotniczym będzie mile widziane; 

•       znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach pensum dydaktycznego;

•       znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie publikacji naukowych w tych językach; 

•       udokumentowana aktywność organizacyjna i naukowa; 

•       udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w tym także w języku angielskim i/lub autorstwo/współautorstwo monografii; 

•       samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego i dydaktycznego; 

•       predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;

•       posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim);

•       mile widziane przygotowanie do wykonywania analiz statystycznych i modelowania ekonometrycznego

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Katedry Rynku Transportowego, Wydział Ekonomiczny UG, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, w pok. A 134 lub e-mail: katarzyna.klimek@ug.edu.pl następujących dokumentów: 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego); 
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr); 
Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych; 
Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym. 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa może wezwać kandydatów do ich uzupełnienia.

Prosimy o umieszczenie w podaniu o zatrudnienie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Zrównoważonych Procesów Rynkowych na Wydziale Ekonomicznym,  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

 

Organizator konkursu: 

skontaktuje się z wybranymi osobami, które złożą dokumenty aplikacyjne. Oferty nadesłane pocztą nie będą odsyłane; 
zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną; 
zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.klimek@ug.edu.pl