asystent

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska

asystenta

w Katedrze Rachunkowości

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

podanie do Rektora UG,
życiorys (CV),
dyplom magistra nauk ekonomicznych, preferowana specjalność rachunkowość,
informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
oświadczenie o gotowości realizacji części zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
 

         Podania należy składać w sekretariacie Katedry Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 101 pok. 129,
do dnia 14 czerwca 2021 r.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                                 prof. dr hab. Mirosław Szreder  

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rachunkowosc.wzr@ug.edu.pl